Uchwały

Poniżej, możesz zapoznać się ze stworzonymi przeze mnie projektami uchwał Rady Miasta Poznania.

 1. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XL/602/VI/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w  ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości | Opis: uchwała pozwalająca wydłużyć spłatę rat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego do 20 lat | ODRZUCONA PRZEZ KLUB RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI | plik word
 2. Uchwała nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego | Opis: uchwała powołująca Doraźną Komisję Legislacyjną | UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 3. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2015 r. w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie jednostek pomocniczych | Opis: uchwała rozpisująca referendum lokalne w sprawie zmian w jednostkach pomocniczych | ODRZUCONA PRZEZ DORAŹNĄ KOMISJĘ LEGISLACYJNĄ RADY MIASTA POZNANIA | plik word
 4. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2015 r. w sprawie swobody rozmieszczania materiałów wyborczych | Opis: uchwała pozwalajaca na szersze rozwieszanie materiałów wyborczych w przestrzeni miejskiej | NIE UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word
 5. Uchwała nr XXI/279/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr LXII/863/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień | Opis: uchwała znoszące opłatę od posiadania psa | UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 6. Uchwała nr XXXIII/540/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie nazwania ulicy imieniem bł. Marka z Aviano | Opis: uchwała nadająca ulicy na Piątkowie nazwę bł. Marka z Aviano | UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 7. Stanowisko nr …………………../……. Rady Miasta Poznania z dnia ………………. 2016r. w sprawie kwot przeznaczanych na finansowanie zwycięskich projektów wybranych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego | Opis: stanowisko regulujące ilość kwot przeznaczanych na zwycięskie projekty Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego | NIE UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word
 8. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2016 r. w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla członków organów jednostek pomocniczych – osiedli | Opis: uchwała wprowadza diety ryczałtowe dla członków rad osiedli, uzależnione od obecności na sesjach rady osiedla | NIE UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word
 9. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2017 r. w sprawie przystąpienia do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Piołunowej w Poznaniu | Opis: uchwała mająca na celu umożliwienie wieloletnim mieszkańcom wybudowanie domu | NIE UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word
 10. Uchwała nr LII/917/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy drogi wewnętrznej PGR Wielkie na Nad Przeźmierką | Opis: uchwała dekomunizacyjna | UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word | link do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania
 11. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2017 r. w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | Opis: uchwała mająca na celu zakazanie na terenach nadwarciańskich sprzedaży, podawania i spożywania napojów z zawartością alkoholu powyżej 18%, z wyłączeniem miejsc do sprzedaży, podawania i spożywania przeznaczonych | NIE UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word
 12. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2017 r. w sprawie ogólnomiejskich zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi | Opis: uchwała wprowadzająca nową edycję programu “Kawka” (dofinansowanie wymiany starych systemów grzewczych na nowe), który obejmować miałby cały obszar Miasta Poznania | WYCOFANA Z OBRADOWANIA PRZEZ AUTORA | plik word
 13. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie nazwania ronda imieniem Dantego Alighieri | Opis: uchwała nadająca rondu na Piątkowie nazwę Dantego Alighieri | WYCOFANA Z OBRADOWANIA PRZEZ AUTORA | plik word
 14. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 73 ust. 1 w zw. z art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z art. 216 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej | Opis: uchwała wnioskująca do Trybunału Konstytucyjnego zbadanie konstytucyjności przepisów współkreujących ukryty dług publiczny | NIE UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word
 15. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie wystąpienia do władz kościelnych o ustanowienie Błogosławionej Marii Karłowskiej Patronką Miasta Poznania | Opis:  uchwała rozpoczynająca proces zmierzający do ogłoszenia bł. Marii Karłowskiej nową, dodatkową patronką Miasta Poznania | NIE UCHWALONA PRZEZ RADĘ MIASTA POZNANIA | plik word | Poparcie ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego dla inicjatywy uchwałodawczej – plik pdf
 16. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. w sprawie nazwania ronda imieniem Wacława z Szamotuł | Opis: uchwała nadająca rondu na Piątkowie nazwę Wacława z Szamotuł | WYCOFANA Z OBRADOWANIA PRZEZ AUTORA | plik word
 17. Uchwała nr … Rady Miasta Poznania z dnia … 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym | Opis: uchwała dająca uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dzieci z rodzin pobierających zasiłek rodzinny bądź samodzielnie pobierających zasiłek rodzinny | CZEKA NA ROZPATRZENIE | plik word
MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY