Rejestr wyborców

 

Prawo udziału w głosowaniu (wybrania kandydatów) w wyborach powszechnych przysługuje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat.

Aby móc głosować w Poznaniu, musisz w nim stale mieszkać. Przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.
Okoliczność stałego zamieszkania musi być potwierdzona wpisem do stałego rejestru wyborców.

Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania we wszystkich wyborach/referendach (nie jest wpisem jednorazowym – tylko do najbliższych wyborów). Uprawnienie do głosowania można zmienić wpisując się do stałego rejestru wyborców w innej miejscowości. Wpisanie do jednego rejestru wyborców w nowej miejscowości, automatycznie oznacza skreślenie z poprzedniego rejestru.
Jesteś wpisywany do spisu wyborców, sporządzanym dla obwodu głosowania w Poznaniu, właściwym dla miejsca Twego zamieszkania.
Wpis do rejestru wyborców jest bezpłatny.

Możesz wpisać się do stałego rejestru wyborców w Poznaniu, jeżeli stale mieszkasz w Poznaniu, jeszcze nie zostałeś wpisany do rejestru wyborców, oraz:
• nie jesteś zameldowany w Poznaniu na pobyt stały;
• jesteś zameldowany w Poznaniu na pobyt czasowy (przebywający czasowo) (uwaga: jeśli jesteś zameldowany tylko na pobyt czasowy i nie wpiszesz się do stałego rejestru wyborców w Poznaniu, będziesz ujęty w spisie wyborców w miejscu swego zameldowania na pobyt stały);
• nigdzie nie zamieszkujesz – jesteś bezdomny (uwaga: jeśli jesteś bezdomny, jako miejsce swego zamieszkania wskazujesz adres instytucji, która się Tobą zajmuje albo adres komisji wyborczej, w której chcesz głosować);
• w Poznaniu mieszkasz na stałe pod innym adresem niż jesteś zameldowany na pobyt stały;
• jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a nie jesteś obywatelem polskim.

Aby wpisać się do rejestru wyborców przygotuj:
1) wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;
2) dowód osobisty lub paszport – ksero załączasz do wniosku, a oryginał okazujesz do wglądu przy składaniu wniosku;
3) deklarację z Twoimi danymi, którą też załączasz do wniosku.

Wniosek i deklarację pobierz (linki poniżej), wypełnij i wydrukuj (jeśli nie możesz ich wydrukować, możesz wypełnić formularze w wydziale urzędu wskazanym poniżej).

Dokumenty niesporządzone w języku polskim muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców uzyskasz wtedy, kiedy wykażesz, że mieszkasz na stałe pod określonym adresem w Poznaniu. W tym celu urzędnik może Cię poprosić o pokazanie dodatkowego dokumentu, który to potwierdzi np. akt notarialny, umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz, oraz innych dokumentów potwierdzających Twoje związki z Poznaniem np. umowa o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub oświadczenia z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.. Wybierając się do urzędu, lepiej bądź na to przygotowany.

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców dla obywatela Polski.

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców dla obywatela Unii Europejskiej, niebędącym obywatelem Polski.

Tutaj znajdziesz wzór deklaracji załączanej do wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Sprawami wpisu do rejestru wyborców zajmuje się:
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych
Urzędu Miasta Poznania
Ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań
Godziny otwarcia: PN 07:30 – 17:00; WT – PT 07:30 – 15:30
Tel. 61 646-33-44

Wniosek składa się we w/w wydziale lub przez Internet – jeśli posiada się profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta Poznania w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku, a zatem wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem wyborów. Teoretycznie, można składać wniosek nawet w ostatnim dniu pracy Urzędu (w godzinach pracy) przed dniem głosowania i liczyć na to, że wniosek zostanie rozpatrzony od ręki, ale jest to ryzykowne, tym bardziej, że najwięcej osób wpisuje się do rejestru wyborców w ostatnim tygodniu przed wyborami.
Decyzję można odebrać osobiście lub mieć wysłaną pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.
W przypadku decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców, można w terminie 3 dni, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, złożyć skargę do sądu rejonowego (właściwego według swego, deklarowanego miejsca zamieszkania w Poznaniu).

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY