O mnie

Nazywam się Michał Boruczkowski.  Urodziłem się w Poznaniu. To, czego zostałem nauczony w domu rodzinnym, to szacunku dla każdego człowieka.

Poniżej przedstawiam Wam najważniejsze informacje na mój temat.

Dane adresowe:
Os. J. III Sobieskiego 6/111
60-688 Poznań
Tel.: 791 902 101

Pełnione funkcje:
Stały ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach
Członek Rady Programowej

Miejsce pracy: Kancelaria prawna

Zawód: Adwokat (ukończona dysertacja doktorska z prawa karnego materialnego nt. zmian w kodyfikacji karnej)

Wykształcenie: Wyższe magisterskie prawnicze

Tok kształcenia:
Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 1 w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studium Prawa Brytyjskiego
Aplikacja Adwokacka
Ukończona dysertacja doktorska z prawa karnego materialnego
Uzyskanie Certificate in Advanced English (Cambridge University)

Działalność społeczna aktualna:
2020 – Stały ekspert sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach (por. dalej: *Doświadczenie legislacyjne)
2014 – Członek Rady Programowej
2013 – Działalność legislacyjna (szczegóły poniżej)

Działalność społeczna wcześniejsza:
2019 – 2021 Członek Rady Nadzorczej NASK S.A. (por. dalej: **Doświadczenie zawodowe związane ze spółkami akcyjnymi)
2017 – 2022 Członek Zarządu Komitetu Terenowego nr VI w Poznaniu
2014 – 2018 Radny Miasta Poznania
2008 – 2012 Członek spółdzielczej Rady Osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu
2008 – 2009 Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Poznania z ramienia Prezydenta Miasta Poznania
2008 – Założenie fundacji Instytut Prawa Administracyjnego oraz pełnienie funkcji Prezesa fundacji
2008/9/10/12 Publikacje prawnicze w czasopiśmie „Samorząd Terytorialny”, na żółtych stronach dziennika Rzeczpospolita oraz artykuły w Głosie Wielkopolskim
2007 – 2009 Przewodniczący Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania
2005 – 2007 Utworzenie samorządu pomocniczego Miasta Poznania Osiedla Piątkowo-Zachód oraz sprawowanie funkcji Przewodniczącego Zarządu w tym samorządzie pomocniczym
Członek Rady Wydziału Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Przewodniczący Komisji Marketingu Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Członek zespołu Human Resources w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa „ELSA”
Uzyskanie wyróżnienia w Lokalnym Konkursie Krasomówczym w Poznaniu

*Doświadczenie legislacyjne:
2022 Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
2020 Opracowanie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
2019 Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
2016 Opracowanie poprawek do projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów
2014 Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2013 Opracowanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
2013 Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
2010 Wprowadzenie poprawek własnego autorstwa do ministerialnego projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych
2010 Opracowanie projektu zmian ustawodawczych mających wzmocnić ochronę uczestników rynku kapitałowego

**Doświadczenie zawodowe związane ze spółkami akcyjnymi:
– Poprzez czynności prawnicze, uzyskanie praktycznej znajomości prawa handlowego, prawa papierów wartościowych i regulacji rynku finansowego, w tym wydawanie opinii prawnych i pisanie pism procesowych, biznesowych i urzędowych
– Bieżąca obsługa prawna spółek kapitałowych, w tym organów spółek akcyjnych
– Wsparcie procesu tworzenia, opiniowania i aneksowania umów dotyczących obrotu na rynku kapitałowym, w tym instrumentami finansowymi
– Pisanie regulaminów organów spółek akcyjnych
– Opracowywanie strategii działań na walnych zgromadzeniach publicznych spółek akcyjnych oraz występowanie na nich jako pełnomocnik (w tym Agora S.A., Rafako S.A., Comarch S.A. czy Amrest Holdings SE)
– Tworzenie procedur wewnętrznych spółek akcyjnych w oparciu o implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa unijnego
– Bycie konsultowanym w zakresie zgodności działań ze standardami corporate governance rynku finansowego
– Współpraca we wprowadzeniu spółki akcyjnej na giełdę NewConnect
– Doświadczenie we współpracy z organami zewnętrznych spółek akcyjnych oraz kancelariami, instytucjami finansowymi, a także urzędami, w tym Komisją Nadzoru Finansowego
– Wprowadzenie poprawek mego autorstwa do ministerialnego projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych (też dotyczącego spółek akcyjnych)
– Opracowanie projektu zmian ustawodawczych mających wzmocnić ochronę uczestników rynku kapitałowego (w tym spółek akcyjnych)
– Publikacje prawnicze na żółtych stronach dziennika „Rzeczpospolita” dot. spółek akcyjnych:
* „Indywidualny nadzór w spółce akcyjnej” http://archiwum.rp.pl/artykul/874082-Indywidualny-nadzor-w-spolce-akcyjnej.html
* „Rachunki zbiorcze po polsku” http://archiwum.rp.pl/artykul/1002384-Rachunki-zbiorcze-po-polsku.html
– Współpraca prawna w przekształceniu Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego w Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski (którego członkami są też spółki akcyjne)

Ulubione:
– książki: Biblia, Medea, Boska Komedia, Hamlet, Cyd, O przestępstwach i karach, Faust cz. I, Pani Bovary, Zbrodnia i kara, Lalka, W poszukiwaniu straconego czasu, Chłopi, Wiek niewinności, Wielki Gatsby, Dzienniczek Św. Faustyny, Pożegnanie z Marią, Rok 1984, Władca pierścieni, Mgły Avalonu, Sto lat samotności, Nieznośna lekkość bytu, Sztukmistrz z Lublina, Blaszany bębenek, Zniewolony umysł, Podróż ludzi księgi, Między nami dobrze jest, wiersze Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta
– muzyka: Bach, Mozart, Chopin, Czajkowski, Queen, Dire Straits
– filmy: Waleczne serce, Życie jest piękne (La vita e bella)
– zajęcia: jogging, rower, snowboard, podróże, czytanie

Dodatkowe informacje o mnie znajdziecie w znajdującej się na stronie startowej zakładce „Materiały o mnie”.

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY