O mnie

Nazywam się Michał Boruczkowski.  Urodziłem się w Poznaniu. To, czego zostałem nauczony w domu rodzinnym, to szacunku dla każdego człowieka.

Poniżej przedstawiam Wam najważniejsze informacje na mój temat.

Dane adresowe:
Os. J. III Sobieskiego 6/111
60-688 Poznań
Tel.: 791 902 101
Email: rmp@boruczkowski.pl

Pełnione funkcje:
Członek Rady Programowej partii Prawo i Sprawiedliwość
Członek Zarządu Komitetu Terenowego nr VI Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu
Prezes fundacji Instytut Prawa Administracyjnego

Miejsce pracy: Kancelaria prawna

Zawód: Adwokat (aktualnie piszący dysertację doktorską z prawa karnego nt. zmian w kodyfikacji karnej)

Wykształcenie: Wyższe magisterskie prawnicze

Tok kształcenia:
Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 1 w Poznaniu
Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studium Prawa Brytyjskiego
Aplikacja Adwokacka
Otwarty przewód doktorski, celem uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych

Działalność społeczna aktualna:
2017 – Członek Zarządu Komitetu Terenowego nr VI Prawa i Sprawiedliwości w Poznaniu
2014 – Członek Rady Programowej partii Prawo i Sprawiedliwość
2013 – Działalność legislacyjna (szczegóły poniżej)
2008 – Założenie fundacji Instytut Prawa Administracyjnego oraz pełnienie funkcji Prezesa fundacji

Działalność społeczna wcześniejsza:
2014 – 2018 Radny Miasta Poznania
2008 – 2012 Członek spółdzielczej Rady Osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu
2008 – 2009 Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Poznania z ramienia Prezydenta Miasta Poznania
2008/9/10/12 Publikacje prawnicze w czasopiśmie „Samorząd Terytorialny”, na żółtych stronach dziennika Rzeczpospolita oraz artykuły w Głosie Wielkopolskim
2007 – 2009 Przewodniczący Porozumienia Osiedli Samorządowych Miasta Poznania
2005 – 2007 Utworzenie samorządu pomocniczego Miasta Poznania Osiedla Piątkowo-Zachód oraz sprawowanie funkcji Przewodniczącego Zarządu w tym samorządzie pomocniczym
Członek Rady Wydziału Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Przewodniczący Komisji Marketingu Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Członek zespołu Human Resources w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa „ELSA”

Doświadczenie legislacyjne:
2020 Opracowanie poprawek do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe
2019 Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
2016 Opracowanie poprawek do projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów
2014 Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2013 Opracowanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
2013 Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń
2010 Wprowadzenie poprawek własnego autorstwa do ministerialnego projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych
2010 Opracowanie projektu zmian ustawodawczych mających wzmocnić ochronę uczestników rynku kapitałowego

Doświadczenie zawodowe związane ze spółkami akcyjnymi:
– Poprzez czynności prawnicze, uzyskanie praktycznej znajomości prawa handlowego, prawa papierów wartościowych i regulacji rynku finansowego, w tym wydawanie opinii prawnych i pisanie pism procesowych, biznesowych i urzędowych
– Bieżąca obsługa prawna spółek kapitałowych, w tym organów spółek akcyjnych
– Wsparcie procesu tworzenia, opiniowania i aneksowania umów dotyczących obrotu na rynku kapitałowym, w tym instrumentami finansowymi
– Pisanie regulaminów organów spółek akcyjnych
– Opracowywanie strategii działań na walnych zgromadzeniach publicznych spółek akcyjnych oraz występowanie na nich jako pełnomocnik (w tym Agora S.A., Rafako S.A., Comarch S.A. czy Amrest Holdings SE)
– Tworzenie procedur wewnętrznych spółek akcyjnych w oparciu o implementację przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa unijnego
– Bycie konsultowanym w zakresie zgodności działań ze standardami corporate governance rynku finansowego
– Współpraca we wprowadzeniu spółki akcyjnej na giełdę NewConnect
– Doświadczenie we współpracy z organami zewnętrznych spółek akcyjnych oraz kancelariami, instytucjami finansowymi, a także urzędami, w tym Komisją Nadzoru Finansowego
– Wprowadzenie poprawek mego autorstwa do ministerialnego projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych (też dotyczącego spółek akcyjnych)
– Opracowanie projektu zmian ustawodawczych mających wzmocnić ochronę uczestników rynku kapitałowego (w tym spółek akcyjnych)
– Publikacje prawnicze na żółtych stronach dziennika „Rzeczpospolita” dot. spółek akcyjnych:
* „Indywidualny nadzór w spółce akcyjnej” http://archiwum.rp.pl/artykul/874082-Indywidualny-nadzor-w-spolce-akcyjnej.html
* „Rachunki zbiorcze po polsku” http://archiwum.rp.pl/artykul/1002384-Rachunki-zbiorcze-po-polsku.html
– Współpraca prawna w przekształceniu Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego w Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski (którego członkami są też spółki akcyjne)

Ulubione:
– książki: Biblia, Boska Komedia, Hamlet, Pani Bovary, Lalka, W poszukiwaniu straconego czasu, Wielki Gatsby, Dzienniczek Św. Faustyny, Rok 1984, wiersze Czesława Miłosza
– muzyka: Bach, Chopin, Czajkowski, Queen, Dire Straits
– filmy: Waleczne serce, Życie jest piękne (La vita e bella)
– zajęcia: jogging, rower, snowboard, podróże, czytanie, praktyki wiary chrześcijańskiej

Dodatkowe informacje o mnie znajdziecie w znajdującej się na stronie startowej zakładce „Materiały o mnie”.

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY