Morasko i Radojewo

Oto, co chcę zrobić dla Moraszczan i Radojewian!

Mapa inwestycyjna Morasko i Radojewo

SPRAWY WSPÓLNE

1 – Poszerzenie i oświetlenie ul. Jaśkowiaka

2 – Sprzeciw względem budowy IV Ramy Komunikacyjnej na terenie Moraska i Radojewa

3 – Budowa oświetlenia wzdłuż dróg

4 – Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych

5 – Odkupienie oczyszczalni ścieków przez Miasto

6 – Budowa kanalizacji sanitarnej

7 – Intensyfikacja komunikacji autobusowej

8 – Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, gdzie ich brak

MORASKO

9 – Budowa infrastruktury drogowej na zamieszkałych fragmentach ulic: 1) budowa ul. Nad Różanym Potokiem; 2) budowa układu drogowego ul. Hodowlanej / ul. Szklarniowej; 3) budowa chodnika na zamieszkałym odcinku ul. B. Lewandowskiego; 4) budowa układu drogowego w okolicach ul. Glinienko wraz z oświetleniem

10 – Budowa chodników i przejść dla pieszych przy zbiegu ul. Morasko, ul. Meteorytowej i ul. Sióstr Misjonarek, w tym dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Morasko

11 – Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na południe od ul. Szklarniowej, i zabezpieczenie terenu pod budowę, w przyszłości, zespołu rekreacyjno – sportowego

12 – Uporządkowanie roślinności przy ul. Huby Moraskie

13 – Przedłużenie 1 linii trasy PST na Morasko

14 – Stworzenie górskich tras rowerowych po południowo-wschodniej stronie instalacji Aquanet S.A. na Górze Moraska

15 – Współpraca przy rewitalizacji domu parafialnego (pałacyku), w kierunku miejsca dla wydarzeń kulturalnych i lokalnych potańcówek

16 – We współpracy z UAM, stworzenie budynku w kształcie wulkanu, na Kampusie Morasko, będącym Parkiem Historii Ziemi

17 – Wprowadzenie corocznej organizacji „Dni Moraska” na Kampusie Morasko – pikniku inaugurującego rok akademicki, i integrującego społeczność żaków i mieszkańców Moraska, Radojewa, Umultowa i Piątkowa

RADOJEWO

18 – Budowa brakujących fragmentów chodnika na ul. Radojewo, w tym połączenie chodnika na ul. Radojewo ze ścieżką rowerową w kierunku Biedruska

19 – Dokończenie budowy układu ul. Arnikowej

20 – Postawienie sygnalizacji świetlnej przy zbiegu ul. Naramowickiej z ul. Lubczykową i ul. Łopianową

21 – Zrobienie zatoczek autobusowych i uzupełnienie wiat przystankowych na przystankach na ul. Radojewo

22 – Stworzenie małego placu zabaw w okolicy pętli Radojewo

23 – Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy rogu ul. Lubczykowej i ul. Radojewo, oraz odgrodzenie zielenią całego terenu od ul. Radojewo

24 – Rewitalizacja pałacu na ul. Podbiałowej – przekształcenie w regionalne (wielkopolskie) centrum harcerstwa „Piastowska Lilijka”

25 – Poprowadzenie Wartostrady po zachodniej stronie Warty i utworzenie plaży nad Wartą

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY