Przydatne linki samorządowe

 

Dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani zagadnieniami samorządowymi, poniżej udostępniam linki do stron internetowych, powiązanych z tematyką samorządu terytorialnego.

Serwis Samorządowy PAP: http://www.samorzad.pap.pl

Portal Samorządowy: http://www.portalsamorzadowy.pl

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych: http://www.wokiss.pl

Dziennik Rzeczpospolita – dział samorządowy: http://www.rp.pl/zycie-regionow

INFOR – dział samorządowy: http://samorzad.infor.pl

Lex – dział samorządowy: http://www.samorzad.lex.pl

Urząd Miasta Poznania: http://bip.poznan.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/

Stowarzyszenie Metropolia Poznań: http://www.aglomeracja.poznan.pl/

Związek Miast Polskich: http://www.zmp.poznan.pl/

Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego: http://www.poznan.uw.gov.pl

Samorządowe Kolegium Odwoławcze: http://bip.wokiss.pl/skopoznan

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu: http://www.wsa.poznan.pl

Naczelny Sąd Administracyjny: http://www.nsa.gov.pl

 

Natomiast, tych, co chcieliby zapoznać się z najważniejszymi aktami prawnymi, regulującymi polski obszar samorządu terytorialnego, zachęcam do przejrzenia następujących dokumentów.

Konstytucja

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483

            Umowy międzynarodowe

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. 1994 nr 124 poz. 607 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941240607

Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej Między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi sporządzona w Madrycie dnia 21 maja 1980 r. (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 287 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19930610287

Ustawy

  • dotyczące struktury samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000994

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000995

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2018 poz. 913 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000913

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001260

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. 2000 nr 91 poz. 1009 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000911009

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. 2008 nr 218 poz. 1390 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082181390

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050900759

  • dotyczące nadzoru nad samorządem terytorialnym

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2017 poz. 2234): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002234

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2016 poz. 561): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000561

  • dotyczące postępowania administracyjnego w samorządzie terytorialnym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001257

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 2018 poz. 570): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000570

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. 2017 poz. 2188 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002188

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2018 poz. 1302): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001302

  • dotyczące finansów samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002077

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2017 poz. 1453 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001453

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 poz. 301 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000301

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 poz. 800 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000800

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2018 poz. 1314): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001314

  • dotyczące wolności i praw obywatelskich wykonywanych w samorządzie terytorialnym

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. 2016 poz. 400 ze zm.): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000400

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2018 poz. 1330): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001330

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. 2018 poz. 408 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000408

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000

  • dotyczących polityki samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2018 poz. 1307): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001307

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2017 poz. 1834): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001834

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001579

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000450

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 poz. 1464 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001464

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001073

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 121 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000121

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 2016 poz. 1920): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001920

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002198

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001769

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2017 poz. 827 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000827

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001289

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000992

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 2018 poz. 928): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000928

  • dotycząca wyborów do samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 poz. 754 ze zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000754

Akty prawa miejscowego w Poznaniu

Uchwała nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie Statutu Miasta Poznania: http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/kadencja-2006-2010,2/lxxx-1202-v-2010-z-dnia-2010-11-09,35810/

 

MICHAŁ BORUCZKOWSKI – TWÓJ RADNY